Prognostic significance of controlling nutritional status score- based nomogram for hepatocellular carcinoma within Milan criteria after radiofrequency ablation

Yi Yang, Feng Ye, Yujing Xin, Yanan Wang, Xiao Li, Duiping Feng, Yi Chen, Xiang Zhou