Health economic evaluation of patients with sepsis after gastrointestinal tumor surgery—a cost consequences analysis in China

Ren-Xiong Chen, Zhou-Qiao Wu, Zi-Yu Li, Hong-Zhi Wang, Jia-Fu Ji