Comprehensive analysis of the prognosis for chromobox family in gastric cancer

Kang Lin, Jinfeng Zhu, Cegui Hu, Fanqin Bu, Chen Luo, Xiaojian Zhu, Zhengming Zhu