Impact of examined lymph node count on prognosis in patients with lymph node-negative pancreatic body/tail ductal adenocarcinoma

Yu-Feng Li, Yu-Cheng Xiang, Qiu-Qiang Zhang, Wei-Lin Wang