Rare postoperative hemorrhage after robotic-assisted pancreatoduodenectomy for pancreatic head cancer: a case report

Jiang-Jiao Zhou, Wen-Hao Chen, Heng Zou, Li Xiong, Xiong-Ying Miao, Chao He, Bo Shu, Yu-Qian Zhou, De-Liang Liu, Yu Wen