Magnetic resonance imaging for preoperative staging of pancreatic cancer based on the 8th edition of AJCC guidelines

Yan Deng, Bing Ming, Jia-Long Wu, Ting Zhou, Shi-Yong Zhang, Yong Chen, Chuan Lan, Xiao-Ming Zhang

Article Options

Download Citation