Combined endo-laparoscopic surgery for difficult benign colorectal polyps

Zhong-Hui Liu, Li Jiang, Fion Siu-Yin Chan, Michael Ka-Wah Li, Joe King-Man Fan